Privacyverklaring

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag en omstreken (verder DADH), gevestigd aan Oosterbeek 5 2597 VJ Den Haag, hecht groot belang aan privacy. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons verwerkt. Hieronder kun je lezen wat je op het gebied van privacy van ons mag verwachten.

Persoonsgegevens die wij registreren

DADH registreert toegestane gegevens zoals:

• voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger en postvoorkeuren;

• gegevens die betrekking hebben op de begunstiging, zoals de aard van het donateurschap of de begunstiging;

• gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en machtigingen alsmede geefgedrag;

• gegevens die betrekking hebben op sollicitaties van sollicitanten en potentiële vrijwilligers en stagiaires zoals motivatie, vaardigheden, opleidingen (scholingen, cursussen etc.), arbeidsverleden (vroegere werkgevers) en beschikbaarheid. DADH slaat je gegevens op in een beveiligde database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doeleinden DADH verwerkt jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doelen:

• kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld over de locatie, als we een dier niet kunnen vinden;

• afhandelen van machtigingen en betalingen;

• verzenden van onze nieuwsbrief en/of magazine;

• extra informatie geven over het door jouw geadopteerde dier;

• voor het recruitmentproces voor betaald werk, vrijwilligerswerk of stageplaats.

Delen van persoonsgegevens met derden

DADH verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door DADH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@dierenambulancedenhaag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je vindt dat DADH jouw verzoek niet (tijdig) honoreert of als je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

DADH bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet en geen post van DADH wenst te ontvangen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten;

• Na 2 jaar, nadat de begunstiger heeft aangegeven geen donaties/schenkingen te gaan doen (hierbij is geen sprake van een machtiging maar betaling/schenking via eigen acceptgiro’s of overboeking) en geen post meer van DADH wenst te ontvangen;

• Binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht op verwijdering;

• Bij gerichte vacatures voor betaald werk en vrijwilligerswerk, na 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. DADH informeert de sollicitanten hierover per mail. Wanneer de sollicitant/ kandidaat het op prijs stelt de gegevens pas na 1 jaar te laten verwijderen, dan moet hij/zij hiervoor expliciet toestemming geven in de mail.

• Na 1 jaar bij overige aanmeldingen voor vrijwilligerswerk en stageplaatsen via open sollicitatie.

• Indien de begunstiging is stopgezet maar men wil wel post van DADH ontvangen, dan worden de persoonsgegevens bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DADH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DADH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DADH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dierenambulancedenhaag.nl.

Contactgegevens:
Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag en omstreken
Oosterbeek 5
2597 VJ Den Haag
Tel. 0703282828
E-mail: info@dierenambulancedenhaag.nl
Website: https://dierenambulancedenhaag.nl