Broedseizoen en de Wet

8 maart 2024

Vogels bouwen soms op de meest vreemde plekken hun nest en houden hierbij geen rekening met de mens. Duiven nestelen bijvoorbeeld vaak op onhandige plaatsen, zoals op het balkon. Het kan dan ook gebeuren dat je het nest in de weg vindt zitten en het eigenlijk weg wilt hebben.

Doe dit niet, het verstoren en verwijderen van nesten is strafbaar!

Alle wilde vogels die in Nederland voorkomen zijn beschermd tijdens het broedseizoen. Dit is geregeld in de Wet Natuurbescherming.

Deze wet verbiedt o.a in heel Nederland:
– Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
– Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
– Het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);

Zie je dit toch gebeuren? Bel de politie 0900-8844 of meldpunt dierenmishandeling 144.

Broedperiode vogels

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de broedgegevens per vogelsoort. Het gaat hier uiteraard om gemiddelden.

UITZONDERING: de Houtduif,  Stadsduif en Turkse tortelduif kunnen 2 tot 4 legsels per jaar hebben en deze duiven kunnen daardoor het hele jaar door jonge duiven krijgen.

Watervogels gaan vrijwel direct na de geboorte het water in, maar blijven nog wel bij hun ouders. Als het jonkie meteen na de geboorte mee kan lopen met de ouders, dan spreken we van een nest-vlieder: hij vliedt (weglopen, wegvliegen, vluchten, verlaten) meteen het nest. Denk aan veel kuddedieren, reptielen, en – inderdaad- de meeste watervogels.

Vogelsoort

Broedperiode

Aantal legsels per jaar

Aantal eieren

Uitbroeden in dagen

Uitvliegen in dagen

Blauwe reiger

maart-juni

1 (2)

3-5

23-27

42-44

Boerenzwaluw

mei-juli

2

4-6

14-16

20-21

Bonte vliegenvanger

half mei-juni

1

5-7

12-13

14-15

Boomklever

eind april-juli

1 (2)

6-9

13-14

24-26

Boomkruiper

april-juli

2

6-8

14-16

17-19

Bosuil

maart-juni

1

3-4

26-29

28

Buizerd

eind maart-juni

1

2-4

28-31

41-42

Fuut

maart-juni

1 (2)

3-4

23-25

Gaai

half april-mei

1

5-7

17-18

21

Grauwe gans

eind maart-juni

1

5-7

28-30

Gierzwaluw

half mei-juni

1

2-3

16-17

38-40

Groenling

april-juli

2

4-6

13-14

13-14

Grote bonte specht

april-juni

1

5-6

14-16

20-22

Grutto

half april-juni

1

3-5

15-16

Heggenmus

eind april-aug

2

4-5

12-15

14-15

Houtduif

maart-sep

3 (4)

2

15-17

27-29

Huismus

eind maart-aug

2 (3)

4-6

13-14

16-18

Huiszwaluw

half mei-aug

2 (3)

4-5

13-15

18-21

Kauw

april-juni

1

4-6

18-19

28-32

Kerkuil

april-aug

2

2-4

28-29

28-29

Kievit

half maart-juni

1 (2)

4-5

21-26

Knobbelzwaan

maart-mei

1

5-7

36-37

Koolmees

eind maart-juli

2

8-12

13-14

17-18

Meerkoet

eind maart-juli

2 (3)

7-10

21-24

Merel

eind maart-juli

2 (3)

4-5

13-15

14-15

Ooievaar

eind maart-juli

1

4-5

33-34

34-36

Pimpelmees

eind maart-juli

2

7-12

13-14

16-17

Ransuil

half maart-juli

1 (2)

4-6

26-29

24-25

Roek

maart-mei

1

3-5

17-18

29-30

Roodborst

april-juli

2

5-7

13-14

8-10

Scholekster

april-juli

1

3-4

27-29

Spreeuw

half april-juni

2

5-8

12-13

21-22

Steenuil

april-juni

1

4-7

25-28

24-25

Torenvalk

eind april-juni

1

4-7

27-30

28-30

Tureluur

april-juni

1

4

23-25

Turkse tortel

half feb-sep

2 (3)

2-3

15-17

16-19

Vink

april-juli

2

4-6

11-14

14-15

Waterhoen

april-aug

2

6-10

21-22

Wilde eend

maart-aug

1 (2)

8-15

23-24

Winterkoning

half april-juli

2

5-7

15-16

13-14

Zanglijster

april-juli

1 (2)

4-5

13-14

12-16

Zwarte kraai

maart-juni

1

3-5

18-19

35-36

Zwarte roodstaart

half april-juli

2

5-7

13-14

13-14

Zwartkop

half april-juli

2

4-6

12

12

 

Deel dit bericht!

Meer preventie & advies

Help ons de dieren helpen!